Η εταιρεία

Συμβουλές για άριστες κριτικές!

Οι κριτικές επισκεπτών μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην επιτυχία ενός καταλύματος. Οι θετικές κριτικές οδηγούν σε περισσότερες κρατήσεις και υψηλότερα ποσοστά πληρότητας ενώ οι αρνητικές κριτικές μπορεί να έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα.