Συχνές Ερωτήσεις

Όροι και Προϋποθέσεις
Περιγραφή του προγράμματος

Το πρόγραμμα πρόσκλησης Οικοδεσποτών της Holihouse® («Πρόγραμμα») επιτρέπει σε ορισμένα μέλη της Holihouse®, που έχουν δεχτεί πρόσκληση, να κερδίσουν χρήματα (βλέπε ενότητα Πληρωμή, παρακάτω) προσκαλώντας στην Holihouse® νέους οικοδεσπότες («οικοδεσπότες πρόσκλησης»), οι οποίοι θα δημιουργήσουν καταχωρήσεις ή θα ενεργοποιήσουν υπάρχουσες καταχωρήσεις για πρώτη φορά και θα ολοκληρώσουν με επιτυχία κρατήσεις επισκεπτών. Μία «Ολοκληρωμένη» κράτηση είναι μία κράτηση που γίνεται αποδεκτή από τον οικοδεσπότη πρόσκλησης και πληρώνεται από τον Επισκέπτη και η οποία δεν έχει ακυρωθεί είτε από τον Επισκέπτη είτε από τον οικοδεσπότη πρόσκλησης κάποια στιγμή πριν ή μετά τον προγραμματισμένο χρόνο άφιξης της συγκεκριμένης κράτησης.
Οι οικοδεσπότες πρόσκλησης θα προσδιορίζονται με την πρόσκληση του οικοδεσπότη που προσκαλεί. Οι οικοδεσπότες που προσκαλούν δικαιούνται να λάβουν Πληρωμή μόνο για τους πρώτους 25 οικοδεσπότες που προσκαλούν (δηλαδή τους πρώτους 25 Οικοδεσπότες που οι ίδιοι προσκάλεσαν μέσω αυτού του Προγράμματος πρόσκλησης Οικοδεσποτών) που ολοκληρώνουν την πρώτη κράτησή τους, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.
Για να συμμετάσχουν, οι οικοδεσπότες που προσκαλούν πρέπει να συμφωνήσουν με αυτούς τους Όρους. Το Πρόγραμμα δεν γίνεται να συνδυαστεί με άλλα προγράμματα πρόσκλησης οικοδεσποτών ή προγράμματα κινήτρων της Holihouse®. Με τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα, χάνετε τη δυνατότητα να κερδίσετε προωθητικούς πόντους κουπονιού («Ταξιδιωτικοί Πόντοι») μέσω άλλων προγραμμάτων πρόσκλησης της Holihouse® για οικοδεσπότες πρόσκλησης. Όταν προσκαλείτε έναν οικοδεσπότη, ο Οικοδεσπότης θα δει την καταχώρηση και το προφίλ σας στην Holihouse® στη σελίδα προορισμού του Συνδέσμου πρόσκλησής σας.

Οι προσκλήσεις σας

Συμφωνείτε (α) να καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια για να παραμπέψετε οικοδεσπότες οι οποίοι θα δημιουργήσουν και θα ενεργοποιήσουν καταχωρήσεις στην Holihouse® και (β) να εκπαιδεύσετε τους οικοδεσπότες πρόσκλησης σχετικά με τον τρόπο χρήσης της πλατφόρμας της Holihouse®, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου αποδοχής κρατήσεων μέσω της Holihouse®, υποδεικνύοντάς τους πόρους της Holihouse®. Δεν μπορείτε να παρουσιαστείτε ως υπάλληλος, διαμεσολαβητής ή πράκτορας ή ως εξουσιοδοτημένος από την Εταιρεία. Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε οποιουδήποτε είδους υλικό (συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών καρτών, ιστότοπων ή διευθύνσεων email) που να φέρει την επωνυμία και το διακριτικό σήμα της Εταιρείας ή που να υπονοεί οποιαδήποτε σχέση ή διαμεσολάβηση ανάμεσα σε εσάς και την Holihouse®. Ωστόσο, θα πρέπει να δηλώνετε ότι είστε ένας οικοδεσπότης που προσκαλεί και ενθαρρύνει τους Οικοδεσπότες να δημιουργήσουν καταχώρηση στην Holihouse®.

Πρόσθετα κίνητρα και προγράμματα

Κατά καιρούς, η Holihouse® μπορεί να δημοσιεύει πρόσθετα κίνητρα και προγράμματα που ισχύουν σε συγκεκριμένες αγορές. Τέτοιες ανακοινώσεις θα περιλαμβάνουν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη λήψη αυτών των κινήτρων στην εν λόγω αγορά.

Φύση Σχέσης

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι αποτελεί θεμελιώδη όρο και προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα ότι δεν είστε υπάλληλος, μεσάζων ή πράκτορας της Εταιρείας και δεν θα υποκριθείτε ούτε θα δώσετε σε οποιοδήποτε πρόσωπο λόγους να πιστεύει ότι είστε υπάλληλος, μεσάζων ή πράκτορας της Εταιρείας. Συμφωνείτε ότι η συμμετοχή σας δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως ίδρυση μίας σχέσης εργασίας ή αντιπροσώπευσης μεταξύ της Εταιρείας και εσάς. Ως εκ τούτου, δεν έχετε υπάρξει και δεν είστε δικαιούχος, παραιτείστε δε εκ των προτέρων οριστικά και αμετάκλητα από οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση, σχετικά με τα οφέλη που παρέχονται ανά διαστήματα από την Holihouse® προς το προσωπικό της, συμπεριλαμβανομένων των εξής: χρόνος διακοπών, παροχές, μισθός, μπόνους, μετοχές ή δικαιώματα αγοράς μετοχών, συμμετοχή στα κέρδη, ασφάλιση ή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Η Εταιρεία δεν θα φέρει καμία ευθύνη ή άλλη ασφάλιση για λογαριασμό σας ή προς όφελός σας.

Εγγυήσεις

Δηλώνετε και εγγυάστε ότι: (α) έχετε όλες τις απαραίτητες συγκαταθέσεις και άδειες συμμετοχής στο Πρόγραμμα, (β) δεν έχετε προϋπάρχουσες υποχρεώσεις ή δεσμεύσεις (και δεν θα αναλάβετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο υποχρεώσεις ή δεσμεύσεις) που έρχονται σε σύγκρουση ή σε ασυμφωνία ή θα εμπόδιζαν την εκπλήρωση των υποχρεώσεών σας βάσει της παρούσας Συμφωνίας, (γ) θα συμμορφώνεστε πλήρως με όλους τους ισχύοντες νόμους και δεν θα παραβιάζετε δικαιώματα τρίτων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων της Holihouse®).

Αποζημίωση

Θα πρέπει να υπερασπιστείτε, να αποζημιώσετε και να διατηρήσετε την Holihouse® αβλαβή από και έναντι όλων των αξιώσεων, ζημιών, υποχρεώσεων, εξόδων και δαπανών (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων εξόδων για δικηγόρους και άλλους επαγγελματίες) που προκύπτουν από την λόγω αμέλειας ή την εκ προθέσεως ανάρμοστη συμπεριφορά σε σχέση με τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα.

Τερματισμός

Η Holihouse® μπορεί να τερματίσει τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα ανά πάσα στιγμή, για οποιοδήποτε λόγο ή χωρίς λόγο. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών που υπόκεινται στους παρόντες Όρους, θα αντέξουν τη λήξη ή τον τερματισμό της παρούσας Συμφωνίας.

Αποκλεισμός και Περιορισμός της ευθύνης

Σε καμία περίπτωση, η Holihouse® δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ειδική, συμπτωματική, κυρωτική, παραδειγματική ή επακόλουθη ζημία οποιουδήποτε είδους σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία, έστω και αν η Εταιρεία έχει ενημερωθεί εκ των προτέρων για την πιθανότητα τέτοιας ζημίας. Σε καμία περίπτωση η συνολική ευθύνη της Εταιρείας προς εσας, σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία, δεν θα υπερβεί το συνολικό ποσό των πληρωμών που έχουν πραγματοποιηθεί από την Εταιρεία προς εσας, σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία.

Τροποποίηση

Η Holihouse® διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει το Πρόγραμμα οποιαδήποτε στιγμή, δημοσιεύοντας μία ενημέρωση στη σελίδα αυτή. Με τη συνέχιση της χρήσης του Πίνακα διαχείρισης και της πρόσκλησης οικοδεσποτών από εσάς, συμφωνείτε με και δεσμεύστε από τους Όρους. Σε περίπτωση που δεν αποδέχεστε τους ενημερωμένους Όρους, η μόνη σας διέξοδος είναι να διακόψετε τη χρήση του Πίνακα διαχείρισης και να τερματίσετε τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα.

Τι χρειάζεται να κάνω;

Αρχικά το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να επικοινωνήσεις με τη Holihouse®. Θα λάβεις εξατομικευμένες εκτιμήσεις και συμβουλές από την ομάδα μας για τον χώρο σου, τη δυναμική του, και τις τυχόν ανάγκες του. Από την στιγμή που θα συμφωνήσεις με την Holihouse®, εσύ απλά υποδέχεσαι τους φιλοξενούμενους και εισπράττεις τα κέρδη από τις ενοικιάσεις!

Πως εξασφαλίζετε κρατήσεις για το χώρο μου;

Η ομάδα των ειδικών συνεργατών μας εργάζεται συνεχώς για να καταχωρήσει το χώρο σου σε πάνω από 15 διεθνείς διαδικτυακές πλατφόρμες, διαχειρίζεται και επικαιροποιεί τις καταχωρήσεις συγχρονίζοντας όλα τα ημερολόγια σου, παρακολουθεί και σε ενημερώνει για τις διακυμάνσεις στις ζητήσεις και απαντά άμεσα στις ερωτήσεις και τα αιτήματα που αφορούν την ανάρτηση σου με στόχο πάντα τις όσο το δυνατόν περισσότερες κρατήσεις και τις καλές κριτικές.

Τι είναι οι διαδικτυακές πλατφόρμες;

Για να νοικιάσει κάποιος τον χώρο του (εξοχικό, διαμέρισμα κλπ) για λίγες ημέρες κι αντίστοιχα για να βρει κάποιος ένα μέρος να μείνει σε ολόκληρο τον κόσμο απευθύνεται σε διεθνή ηλεκτρονικά sites «διαδικτυακές πλατφόρμες αναζήτησης ακινήτων». Εμείς εκμεταλλευόμαστε και χρησιμοποιούμε στο έπακρο αυτές τις πλατφόρμες, αλλά και άλλες μεθόδους όπως η απευθείας προώθηση, ωστε να εξασφαλίσουμε τις περισσότερες δυνατές κρατήσεις για το ακίνητό σας και τα μεγαλύτερα δυνατά κέρδη για εσάς!

Μπορώ να κρατήσω τον χώρο μου για εμένα για κάποιο χρονικό διάστημα;

Φυσικά! Μας ενημερώνεις για τις ημερομηνίες που δεν θέλεις να είναι διαθέσιμος ο χώρος σου προς ενοικίαση και εμείς ενημερώνουμε το ημερολόγιο σου, αρκεί εκείνη τη στιγμή ο χώρος να είναι προκρατημένος. Χάρη σε αυή τη δυνατότητα, μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τουριστικά τα ακίνητα που δε χρησιμοποιείτε σε σε καθημερινή βάση, όπως εξοχικά ή δευτερεύουσες κατοικίες, αλλά να παραμένουν στη διάθεση σας όποτε τα χρειαστείτε!

Ποιος αποφασίζει για τη τιμολόγηση του χώρου μου;

Η απόφαση για τη τιμολόγηση του χώρου γίνεται πάντα σε συνεργασία με σένα! Εμείς σου παρέχουμε ολοκληρωμένη καθοδήγηση και συμβουλές (λαμβάνοντας υπόψη μας και το τοπικό ανταγωνισμό) χρησιμοποιώντας επαγγελματικά εργαλεία και μεθόδους που έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά αποδοτικά στο να βελτιστοποιούν και να δίνουν τα καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα για τον χώρο σου. Για να διατηρείς τον έλεγχο της τιμής, μπορείς να ορίσεις σε συνεννόηση μαζί μας, μια κατώτατη τιμή ανά εποχή.

Από πότε το ακίνητο μου αρχίζει να αποδίδει;

Άμεσα! Από τις πρώτες κιόλας ημέρες μετά την ανάρτηση στις διαδικτυακές πλατφόρμες μπορείς να κερδίζεις χρήματα από το χώρο σου. Η επαγγελματική φωτογράφιση και παρουσίαση καθώς και η σωστή τιμολόγηση είναι παράγοντες που σαφώς επηρεάζουν τις αποδόσεις.

Ποιός είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία με τους επισκέπτες;

Την επικοινωνία με τους επισκέπτες την αναλαμβάνουμε ολοκληρωτικά εμείς. Απαντάμε άμεσα και επαγγελματικά σε όλα τα ερωτήματα τους. Επικοινωνούμε άμεσα (24/7) μαζί τους για να διευκολύνουμε την άφιξη και τη διαμονή τους στο χώρο σας. Αναθέτοντάς μας την επικοινωνία με τους επισκέπτες διασφαλίζεις την επαγγελματική και άμεση εξυπηρέτηση των ενοικιαστών σου, με αποτέλεσμα τις καλές κριτικές και κατά συνέπεια την αύξηση των κρατήσεων για το χώρο σου.

Πως είμαι σίγουρος πως θα πληρωθώ για τη κάθε κράτηση;

Οι μισθώσεις των ενοικιάσεων είναι απόλυτως διασφαλισμένες διότι το αντίτιμο προκαταβάλλεται με την επιβεβαίωση κάθε φιλοξενίας. Η ασφάλεια του ακινήτου καλύπτεται από την εγγύηση που οφείλει να καταβάλει ο ενοικιαστής πριν την άφιξή του, η οποία καθορίζεται αποκλειστικά από εσάς, ώστε να είστε απολύτως σίγουροι. Πολλές διεθνείς πλατφόρμες ασφαλίζουν πρόσθετα το ακίνητο.

Γιατί να με βοηθήσει η Holihouse® να νοικιάσω το σπίτι μου;

Γιατί είναι απλό. Αρκεί να συμπληρώσετε την φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα αναλάβουμε τα πάντα για την επιτυχημένη ενοικίαση του ακίνητού σας με την ημέρα.Γιατί δεν έχετε χρόνο για το τρέξιμο και την απαιτητική οργάνωση που χρειάζεται για την προετοιμασία του σπιτιού, το check-in και check-out, την επικοινωνία με τους επισκέπτες σας και την παρακολούθηση των κρατήσεων. Ίσως βρίσκεστε μακριά από την τοποθεσία της οικίας σας και χρειάζεστε κάποιον να την διαχειριστεί για εσάς.

Mπορεί, επίσης, να μην διαθέτετε τον χρόνο να απαντάτε στις ερωτήσεις των επισκεπτών σας, πολλοί από τους οποίους είναι ιδιαίτερα απαιτητικοί ή να καθυστερείτε με αποτέλεσμα να χάνετε κρατήσεις.
Μπορεί να έχετε ακούσει για το airbnb και τα άλλα κανάλια αλλά να μην ξέρετε πώς να ξεκινήσετε και χρειάζεστε κάποιος να αναλάβει όλη τη διαδικασία και τη διαχείριση κι εσείς απλά να απολαμβάνετε τα οφέλη , νοικιάζοντας το σπίτι σας. Μπορεί να διαθέτετε ήδη καταχώρηση στο airbnb ή σε άλλο σχετικό κανάλι αλλά να μην διαθέτετε πλέον τον απαραίτητο χρόνο για να την “δουλέψετε” σωστά.

Επειδή θέλετε να καταχωρηθεί σε όσο περισσότερα κανάλια γίνεται ώστε να αυξήσετε τις πιθανότητες να νοικιαστεί το σπίτι σας και να μεγιστοποιήσετε το κέρδος σας αλλά θέλετε να αποφύγετε την χρονοβόρα και ψυχοφθόρα διαδικασία του να παρακολουθείτε και να ενημερώνετε τα ημερολόγια στα διάφορα κανάλια, το κάθε ένα από τα οποία έχει ξεχωριστές προϋποθέσεις, τρόπο λειτουργίας και διαχείρισης.

Ποιό είναι το κόστος των υπηρεσιών της Holihouse®;

​Η εγγραφή στην υπηρεσία μας είναι δωρεάν, και η ομάδα της Holihouse® αναλαμβάνει δωρεάν την προώθηση και διαχείριση του ακινήτου σας. Οι υπηρεσίες μας αμοίβονται μόνο όταν εσείς αποκτάτε έσοδα από το ακίνητό σας, με ένα σταθερό ποσοστό από την αξία κάθε κράτησης που σας εξασφαλίζουμε. Έτσι, κερδίζουμε μόνο όταν εσείς κερδίζετε! Το ποσοστό αυτό κατοχυρώνεται κατόπιν συνεννόησης, και κυμαίνεται μεταξύ 16 – 20%, ανάλογα με το ακίνητο.

Σε ποιές περιοχές αναλαμβάνετε ακίνητα και καταλύματα;

Παντού! Αναλαμβάνουμε τη διαχείριση και προώθηση ακινήτων και τουριστικών καταλυμάτων σε όλη τη χώρα, ενώ με τις καινοτόμες λύσεις αυτοματισμού που παρέχουμε, όλες οι διαδικασίες άφιξης, διαμονής και αναχώρησης των επισκεπτών γίνονται απλές, χωρίς να απαιτείται καθόλου η δική σας παρουσία. Εμείς αναλαμβάνουμε τα πάντα, κι εσείς πληρώνεστε!

Τι γίνεται αν έχω ήδη κρατήσεις, όταν συνεργαστώ με τη Holihouse®;

Κανένα πρόβλημα! Ενημερώνουμε όλα σας τα ημερολόγια για κάθε υπάρχουσα κράτηση, και διεκπεραιώνονται κανονικά χωρίς καμία χρέωση για εσάς!

Πώς δεσμεύω ημερομηνίες για εμένα;

Εύκολα! Με το online συγκεντρωτικό ημερολόγιο που σας παρέχουμε, μπορείτε απλά να μπλοκάρετε όποιες ημερομηνίες επιθυμείτε, για δική σας κράτηση ή άλλη χρήση, εφόσων δεν υπάρχει ήδη επιβεβαιωμένη κράτηση.

Πως καθορίζονται οι τιμές;

Εσείς μας δίνετε μια κατώτατη τιμή ανά περίοδο κι εμείς καθορίζουμε όλες τις τιμές πάνω από αυτή. Χρησιμοποιούμε αλγορίθμους τιμολόγησης και συνεχή προσαρμογή για μεγιστοποίηση των εσόδων, παίρνοντας πάντα τη μέγιστη δυνατή τιμή διανυκτέρευσης!

Πώς πραγματοποιούνται οι πληρωμές;

Οι πληρωμές γίνονται άμεσα και πλήρως σε τραπεζικό λογαριασμό (Ελλάδας ή εξωτερικού) ή και λογαριασμό PayPal ή Stripe. Κάθε μήνα, λαμβάνετε αναλυτική αναφορά των κρατήσεών σας, ώστε να έχετε πάντα τον πλήρη έλεγχο των οικονομικών στοιχείων!

Τι γίνεται με τις ζημιές;

Στη σπάνια περίπτωση που θα συμβεί μια ζημιά, η ιδιοκτησία του οικοδεσπότη μπορεί να καλυφθεί από την εγγύηση της εκάστοτε πλατφόρμας. Για οποιαδήποτε αξίωση, δρούμε ως μεσολαβητές και προσπαθούμε να αποζημιωθούμε πλήρως πάντα σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε πλατφόρμας.

Μπορώ να ορίσω τους κανόνες του χώρου μου;

Φυσικά, κι εμείς ενημερώνουμε αναλυτικά κάθε ενοικιαστή με την επιβεβαίωση κάθε κράτησης (κάπνισμα, κατοικίδια κλπ). Βεβαιωθείτε πως μας έχετε ενημερώσει για οποιαδήποτε κανόνα και πως τους έχετε συμπεριλάβει αναλυτικά στο online ερωτηματολόγιο της Holihouse®.

Πως σταματά η συνεργασία μας;

Είστε ελεύθεροι να σταματήσετε τη συνεργασία μας όποτε θέλετε, χωρίς καμία απολύτως δέσμευση. Έτσι, μπορείτε χωρίς κανένα ρίσκο να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας και να δείτε την αύξηση των εσόδων σας, χωρίς να έχετε τίποτα να χάσετε!

Featured Properties